Menu

Algemene voorwaarden

Tot stand gekomen op 31 maart 2014. Aangepast op 04 maart 2019. Algemene Voorwaarden Afslagzuid, gevestigd aan Schuilenburgstraat 7, 8043 WV Zwolle

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Afslagzuid:Afslagzuid, gevestigd aan Schuilenburgstraat 7, 8043 WV Zwolle
Algemene Voorwaarden:De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Dienst:Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Afslagzuid voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.
Honorarium:De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.
Opdracht:De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Overeenkomst:Elke overeenkomst gesloten tussen Afslagzuid en de wederpartij.
Product:Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Afslagzuid.
Wederpartij:Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Afslagzuid en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De werkzaamheden worden niet uitgevoerd op basis van een arbeidsovereenkomst, maar op basis van een Overeenkomst van opdracht in de zin van BW 7:400 en verder.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Afslagzuid, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Afslagzuid en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Afslagzuid zijn overeengekomen.

Indien Afslagzuid niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Afslagzuid in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Offertes

Offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Offertes zijn gedurende 1 week geldig. Offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.

Afslagzuid kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Afslagzuid daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Afslagzuid anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Afslagzuid niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.


Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Afslagzuid.


Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.


Inhoud website

Afslagzuid is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de Website van de Wederpartij.


Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Afslagzuid de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Afslagzuid zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Afslagzuid de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Afslagzuid daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Afslagzuid proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.

Afslagzuid zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Afslagzuid kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Afslagzuid zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.


Uitvoering overeenkomst

Afslagzuid zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Afslagzuid heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Afslagzuid.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Afslagzuid het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Afslagzuid en de Wederpartij gaan na de oplevering van de website geen onderhoudsovereenkomst aan. Afslagzuid is dan ook nimmer verantwoordelijk voor het onderhoud van de website na oplevering.

Indien de Wederpartij na oplevering werkzaamheden aan de website wenst uit te laten voeren, zal dit gebeuren op basis van het geldende honorarium of de prijs van de dienst. Dit is niet van toepassing op technische mankementen aan de website veroorzaakt door Afslagzuid op het moment van oplevering: het oplossen hiervan behoort tot de Opdracht tussen Afslagzuid en de Wederpartij.

Mocht de Wederpartij met Afslagzuid overeenkomen dat de Wederpartij de website zelf onderhoudt, dan is de Wederpartij verantwoordelijk om de software en geïnstalleerde plug-ins te updaten zodra er een nieuwe versie verschijnt. De Wederpartij is verantwoordelijk voor alle mogelijke gevolgen hiervan. Eventuele problemen met de opgeleverde website zal Afslagzuid trachten op te lossen tegen geldend Honorarium.

Afslagzuid is niet aansprakelijk voor enige schade aan de opgeleverde website als gevolg van het niet of niet goed functioneren van enige dienst verricht door derden, waaronder (maar niet beperkt tot) web ontwikkelaars, webdesigners, virtual assistants of webbouwers. Afslagzuid verleent in dit geval géén ondersteuning aan de Wederpartij wat betreft het herstellen van de website.


Prijzen en tarieven

De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Van alle bijkomende kosten zal Afslagzuid tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.


Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

Indien Afslagzuid bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Afslagzuid gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Afslagzuid het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Afslagzuid rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Afslagzuid alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Afslagzuid zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Afslagzuid zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.


Levering

Levering vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.


Leveringstermijnen

De levering zal plaatsvinden binnen een door de Afslagzuid opgegeven termijn.

Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Afslagzuid gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Afslagzuid heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Afslagzuid schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Afslagzuid alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Afslagzuid zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Afslagzuid binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.


Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Afslagzuid opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Afslagzuid gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Afslagzuid heeft verstrekt.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Afslagzuid schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Afslagzuid alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Afslagzuid zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Afslagzuid binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.


Risico-overgang

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Afslagzuid.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.


Betaling

Betaling vindt plaats na verstrekking van de Opdracht door Wederpartij aan Afslagzuid en voorafgaand aan Uitvoering van de overeenkomst.

Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door Afslagzuid aangewezen bank- of girorekening. Overmaking vindt plaats middels een factuur of middels betaling via iDEAL.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Afslagzuid aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeenkomen.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Afslagzuid en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Afslagzuid onmiddellijk opeisbaar.


Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Afslagzuid in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.


Eigendomsvoorbehoud

Alle door Afslagzuid in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Afslagzuid totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.


Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Afslagzuid het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Afslagzuid bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Afslagzuid omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Afslagzuid kan worden gevergd.

Afslagzuid behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.


Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Afslagzuid bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Afslagzuid bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Afslagzuid omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Afslagzuid kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Afslagzuid kan worden gevergd;
 • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • de Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Afslagzuid op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien Afslagzuid de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Afslagzuid niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Afslagzuid geleden schade.


Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Afslagzuid of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Afslagzuid geen invloed kan uitoefenen en waardoor Afslagzuid niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Afslagzuid in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

Afslagzuid heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Afslagzuid zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Afslagzuid als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Afslagzuid zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Afslagzuid ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Afslagzuid gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.


Aansprakelijkheid

Afslagzuid is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Afslagzuid.

De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Afslagzuid is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Afslagzuid.

Afslagzuid is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

Afslagzuid is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Afslagzuid is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Afslagzuid kenbaar behoorde te zijn.

Afslagzuid is niet aansprakelijk voor enige schade aan de website als gevolg van het niet of niet goed functioneren van enige dienst verricht door derden, waaronder (maar niet beperkt tot) web ontwikkelaars, webdesigners, virtual assistants, webbouwers, hack- of cyberaanvallen.


Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Afslagzuid voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien Afslagzuid door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Afslagzuid zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Afslagzuid en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.


Onderhoudsabonnementen

Alle abonnementen (website, narrowcasting of nieuwsbrief) zijn voor onbepaalde tijd en per maand opzegbaar. Met de abonnementen worden backups gemaakt, updates (van plugins) uitgevoerd en gecontroleerd. Afslagzuid is niet verantwoordelijk voor het niet goed functioneren van Plugins die door derden software partijen zijn gemaakt. Afslagzuid is niet verandwoordelijk voor updates die door klanten zelf worden uitgevoerd zonder hiervoor te controleren of deze correct werken op het thema van Afslagzuid.

Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

De klant heeft een maandelijks opzegbare overeenkomst, deze overeenkomst dient maandelijks vooruit te worden voldaan middels overschrijving of eventueel via SEPA automatische incasso tegen de voor dit abonnement vastgestelde tarieven.

Bij niet tijdige ontvangst door Afslagzuid van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo etc.), wordt de factuur of incasso, ter herinnering, nogmaals aangeboden. Als de klant, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is de klant in verzuim en worden bij incasso betaling incassokosten in rekening gebracht. Afslagzuid is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incassering. In dat geval is de klant gehouden om de volledige opeisbare vordering en ook toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.


Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Afslagzuid en de door Afslagzuid (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.


Intellectuele eigendom

Afslagzuid behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Alle rechten op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet en regelgeving in het kader van een ter beschikking gestelde website berusten uitsluitend bij Afslagzuid. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst tussen beide partijen. De Wederpartij zal de website niet verveelvoudigen of wijzigen of voor een ander doel gebruiken zonder dat dat vooraf schriftelijk overeengekomen is.

Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van Afslagzuid uit de website te verwijderen.

Afslagzuid behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Privacy

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Afslagzuid verstrekt, zal Afslagzuid zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Afslagzuid mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Afslagzuid niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Afslagzuid gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Afslagzuid zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Afslagzuid niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Wederpartij gaat akkoord dat Afslagzuid de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Afslagzuid behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Indien Afslagzuid aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Afslagzuid beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Afslagzuid uitkeert of tot maximaal eenmaal de factuurwaarde.

De Wederpartij dient de schade waarvoor Afslagzuid aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Afslagzuid te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Afslagzuid vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.


Nieuwsbrief

De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per mail.

De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.


Wijziging algemene voorwaarden

Afslagzuid heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Afslagzuid zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.


Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Afslagzuid partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.